Moraine Lake - Banff National Park

Moraine Lake - Banff National Park

cr30
Ref:
cr30
Date:
Location:
Photographer:

Moraine Lake - Banff National Park

cr30
Ref:
cr30
Date:
Location:
Photographer: